نویسنده

این فرم به ما اجازه میدهد ارزیابی صحیحی از شرایط شما داشته باشیم و بر مبنای برنامه های اداره مهاجرت دولت کانادا و برنامه های استانی، بتوانیم بهترین گزینه را برای شما پیشنهاد دهیم.
لطفاً اگر تمایل دارید برای برنامه های دانشجویی، ورزشی یا هنری هم در نظر گرفته شوید در بخش شرایط خاص این موضوع را ذکر کنید.

ارزیابی فرصتهای مهاجرتی کانادا