در نتیجه فرصت های کاری فراوان ، استقبال و برخی دیگر از مزایای مهم زندگی در کانادا، مانند آموزش با کیفیت بالا ، زیرساخت های فوق العاده و استاندارد بالای زندگی، کانادا هر سال پذیرای بیش از 400000 تازه وارد است.

یکی از نتایج مهم این هجوم مهاجران این است که کانادا خانه تعدادی از متنوع ترین شهرهای جهان است. در نتیجه بسیاری از شهرهای کانادا به طور گسترده بهترین مکان برای مهاجرت در نظر گرفته می شوند.

یکی از دلایل اصلی این امر، سیاست چندفرهنگی کانادا در سال 1971 است . این سیاست بیان می کرد که دولت کانادا به طور فعال آزادی فرهنگی همه افراد را اعمال می کند و کمک های فرهنگی گروه های قومی مختلف را به جامعه کانادا به رسمیت می شناسد.