نویسنده
هزینه های فدرال

هزینه های دولتی پروسه مهاجرت شما از ابتدای تشکیل پرونده در اداره فدرال مهاجرت کانادا تا زمان دریافت ویزا در روش اکسپرس انتری مستقیم به شرح زیر میباشد:
شرح هزینه ها  Cost Canadian Dollar (CAD)
ارزیابی تحصیلی و معادل سازی مدارک دانشگاهی در کانادا 200 to 300 CAD
هزینه بررسی مدارک متقاضی برای مهاجرت توسط اداره مهاجرت 550 CAD for you 550 CAD if you have an Accompanying Spouse 150 CAD for each Dependent Child
تست های پزشکی اداره مهاجرت نزد پزشکان معتمد و معرفی شده 100 to 120 CAD for each Person in Family
انگشت نگاری 85 CAD or  170 CAD for those Applying for a Family
هزینه صدور مجوز اقامت دائم (PR) 490 CAD for you 490 CAD if you have an Accompanying Spouse
 
هزینه آزمون آیلتس، ترجمه مدارک، پست مدارک،گواهی سوء پیشینه، مراجعه برای انگشت نگاری و پیکاپ ویزا به هزینه های فوق افزوده می شود.
هزینه های استانی

هزینه های دولتی پروسه مهاجرت شما در صورت استفاده از پذیرش استانی از زمان تکمیل مدارک تا صدور دعوتنامه به شرح زیر می باشد :
شرح هزینه ها  Cost Canadian Dollar (CAD)
ارزیابی تحصیلی و معادل سازی مدارک دانشگاهی در کانادا 200 to 400 CAD
  (Regulation ) گواهینامه نظام مند مربوط به رشته تحصیلی 0 to 2500 CAD depend on your field for lots of engineering fields it is 420 CAD
  هزینه سابمیت پروفایل استانی 300-500 CAD
هزینه بررسی مدارک متقاضی برای مهاجرت توسط اداره مهاجرت 550 CAD for you 550 CAD if you have an Accompanying Spouse 150 CAD for each Dependent Child
تست های پزشکی اداره مهاجرت نزد پزشکان معتمد و معرفی شده 100 to 120 CAD for each Person in Family
انگشت نگاری 85 CAD or  170 CAD for those Applying for a Family
هزینه صدور مجوز اقامت دائم (PR) 490 CAD for you 490 CAD if you have an Accompanying Spouse
 
هزینه آزمون آیلتس ، ترجمه مدارک ، پست مدارک ، گواهینامه سوء پیشینه ،مراجعه برای انگشت نگاری و پیکاپ ویزا به هزینه های فوق افزوده می شود .